Winstafdracht van Airbnb-inkomsten

Anne Vokurka-Viruly

Airbnb-inkomsten naar verhuurder
Via de website van Airbnb wordt tegen betaling slaapruimte aangeboden; een informeel hotel, zogezegd. Er wordt betaald voor de overnachting, vaak ook voor schoonmaakkosten en voor administratiekosten. Indien de oorspronkelijke bewoner de woning huurt, is het Airbnb’en onderhuur. Dit is geregeld in strijd met het huurcontract en om die reden niet toegestaan. Zie daarover mijn vorige blog. Wordt de woning desondanks via Airbnb verhuurd, dan kan de verhuurder aanspraak maken op de Airbnb-huurinkomsten van de huurder.

Grondslag: winstafdracht
De wettelijke grondslag voor een mogelijke afdracht van Airbnb-inkomsten aan de verhuurder van de woning is artikel 6:104 BW. Wanneer een partij zich niet aan een overeenkomst houdt, kan de ander schadevergoeding vorderen. Het genoemde artikel bepaalt dat deze schade begroot kan worden op de hoogte van de genoten winst. De verhuurder kan de schade van het Airbnb’en dus begroten op de hoogte van de Airbnb-inkomsten van de huurder.

Aftrek schoonmaakkosten e.d.
Als de verhuurder recht heeft op winstafdracht, geldt dat alleen voor daadwerkelijke winst. Het artikel gaat dus niet op voor de doorberekende schoonmaakkosten. Ook het bedrag aan administratiekosten dat de huurder aan Airbnb moet afstaan, geldt niet als winst. In 2017 oordeelde het Hof Den Haag dat ook andere – minder zichtbare – kosten op de winst in mindering mogen komen (uitspraak Hof Den Haag). De huurder noemde daarbij de kosten van wc-papier, shampoo, douchegel en levensmiddelen als olijfolie, suiker en thee. Omdat deze kosten slecht te onderbouwen zijn, stelde het Hof deze uiteindelijk vast op € 8,- per persoon per nacht. Er zijn ook kosten waar nog niet door een rechter over is geoordeeld. Het is dus nog de vraag of kosten die berekend worden voor bijvoorbeeld laat inchecken, het meenemen van huisdieren of het gebruik van een fiets (volledig) als winst zullen kwalificeren.

Inkomsten onderbouwen
Om recht te hebben op winstafdracht, zal de verhuurder moeten onderbouwen hoe hoog de Airbnb-inkomsten zijn geweest. Het spreekt voor zich dat de verhuurder hiervoor graag een blik op het (privé) Airbnb-account van de huurder zou werpen. Met die informatie kan immers precies worden onderbouwd worden hoe hoog de winst was. Zie hiervoor volgende week deel drie van de reeks columns over Airbnb, of neem contact op met mr. A.J.F. (Anne) Vokurka-Viruly.