Jongere vanaf 16 jaar medisch gezien volwassen

Marlies van Kuijk-Wesdorp

Het antwoord luidt eenvoudigweg: nee. Een jongere vanaf 16 jaar is in medisch opzicht volwassen en mag helemaal zelf beslissen. De jongere mag zelf kiezen of hij zijn ouders wil informeren over bijvoorbeeld zijn medische problematiek. De arts heeft hiertoe geen enkele plicht. Sterker nog, als een jongere vanaf 16 jaar aan de arts of een andere behandelaar heeft laten weten dat zijn ouders niet geïnformeerd mogen worden, is het ook niet toegestaan om dit op een later moment alsnog te doen.

Op de arts rust namelijk een medisch beroepsgeheim. Dat dient ertoe dat iedereen zich vrij moet kunnen voelen om naar een arts te gaan. Zonder bang te zijn dat de informatie die aan de arts wordt verstrekt ook voor andere doelen wordt gebruikt of wordt gedeeld met derden. Het beroepsgeheim moet de toegang tot de zorg dus zo open mogelijk houden.

De wetgever heeft willen voorkomen dat een jongere niet naar de dokter zou gaan, omdat hij bang is dat dan ook zijn ouders geïnformeerd worden. Bovendien gaat het in de zorg over het eigen lichaam van de jongere, over diens lichamelijke en geestelijke integriteit. Het is belangrijk dat de jongere, ook met het oog op de rechten van het kind, zelf over zijn eigen lichaam mag beslissen. De wetgever heeft daarom in de zorg eigenlijk een uitzondering gemaakt op de hoofdregel dat een jongere vanaf 18 jaar (juridisch) volwassen is. Over medische kwesties mag de jongere vanaf 16 jaar zelf beslissen.

Voor ouders werpt dit, zoals in het geval van Nouri, vaak de vraag op of zij geen enkel recht op informatie hebben over de gezondheid van hun kind. Ook niet na bijvoorbeeld overlijden van de jongere. Hoewel geheimhouding voorop staat, doet de wet voor ouders de deur niet helemaal dicht. Ouders kunnen namelijk vragen om inzage in of afgifte van het medisch dossier van de jongere. Als de jongere daarvoor zelf bij leven (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven, dan zal de arts aan dit verzoek meewerken. Heeft de jongere dit niet gedaan, dan blijft het medisch beroepsgeheim ook na de dood gelden. In dat geval kunnen ouders alleen inzage krijgen als er concrete aanwijzingen zijn dat de toestemming van de jongere verondersteld kan worden of als zij zelf een zwaarwegend belang hebben.

Ouders moeten dan concreet naar voren brengen waarom er voor hen een uitzondering moet worden gemaakt en de geheimhoudingsplicht wel moet worden doorbroken. Verschillende factoren kunnen dan een rol spelen, zoals de relatie tussen de ouders en de jongere, de aard en de omgang van de te verstrekken gegevens, de vraag waarvoor deze gegevens nodig zijn, het belang van de ouders bij het verkrijgen van die inzage en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking. De rechtspraak op dit terrein is zeker niet eenvoudig. De hulp van een goed (gezondheidsrecht) advocaat kan bij het opstellen van een verzoek tot inzage of afgifte dan ook van groot belang zijn.

Bent u patiënt, ouder of nabestaande en wilt u meer weten over uw rechten op inzage in het medisch dossier van uzelf of van een derde? Bel of mail dan gerust voor meer informatie naar onze kantoorgenote Marlies van Kuijk-Wesdorp 070 -365 99 33.