fbpx

Algemene voorwaarden ScheerSanders Advocaten

1. Algemeen
1.1 ScheerSanders is een maatschap naar burgerlijk recht, hierna te noemen: de vennootschap. De vennootschap is gevestigd te Den Haag.
1.2 Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene(n) die met een aan de vennootschap verbonden advocaat een overeenkomst van opdracht is (zijn) aangegaan.

2. Opdracht
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vennootschap aanvaarde opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Elke opdracht die tot stand komt met een aan ScheerSanders verbonden advocaat wordt geacht aan de vennootschap te zijn verleend.
2.3 Op elke opdracht zijn van toepassing de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2.

3. Honorarium
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.
3.2 De vennootschap is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.
3.3 Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.
3.4 Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, kamer van koophandel, e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.
3.5 De vennootschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.
3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de vennootschap gerechtigd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari met ten hoogste 10% te verhogen.

4. Toevoeging
4.1 Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.
4.2 Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is de vennootschap gerechtigd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
4.3 Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door de vennootschap aan de opdrachtgever doorbelast. Ter zake van deze verschotten zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
4.4 Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door de vennootschap met de opdrachtgever afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

5. Declareren, betaling
5.1 De vennootschap is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschotten aan de opdrachtgever te declareren.
5.2 De vervaltermijn van elke declaratie is 30 dagen na verzending. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt de factuurdatum als verzenddatum.
5.3 Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
5.4 Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de vennootschap, ingaande de 31e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.
5.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 6:96, lid 4 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.
5.6 De opdrachtgever verleent de vennootschap, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden ScheerSanders Advocaten, die in deze volmacht aan de vennootschap heeft verleend, onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de vennootschap verschuldigd is.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De beroepsaansprakelijkheid van de aan de vennootschap verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag waartoe de door de vennootschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de vennootschap aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 12.500,00.
6.3 Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de opdrachtgever de vennootschap niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn van één jaar aan op het tijdstip waarop de opdrachtgever de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.
6.4 De vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

7. Einde van de opdracht
7.1 De opdrachtgever en de vennootschap kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2 In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

8. Archivering
8.1 Het dossier wordt gedurende minimaal vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaard, waarna het de vennootschap vrijstaat het dossier te vernietigen.

9. Geschillen
9.1 Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden behandeld overeenkomstig de op deze overeenkomst toepasselijke kantoorklachtenregeling. Deze regeling is vermeld op de website www.scheersanders.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
9.2 Geschillen die niet overeenkomstig de in artikel 9, lid 1 bedoelde klachtenregeling kunnen worden opgelost worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement is vermeld op de website www.degeschillencommissie.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
9.3 Het staat de vennootschap vrij een geschil ter beslechting aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

10. Inwerkingtreding
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 april 2017.

 

Heeft u een advocaat nodig?

nl_NLDutch
nl_NLDutch