Letselschade en (advocaat) kosten

Eric-Jan Krijgsman

Als letselschadeadvocaat spreek ik (uiteraard) veelvuldig slachtoffers van ongevallen, met name van verkeersongevallen. Het komt regelmatig voor dat deze slachtoffers niet weten dat de kosten, waaronder advocaatkosten, ook moeten worden vergoed door de veroorzaker van het ongeval. Dit is voor mij aanleiding om kort de geldende wet- en regelgeving te bespreken.

In de wet (artikel 6:96 lid 2 sub b BW) is bepaald dat de veroorzaker van een ongeval (de aansprakelijke partij) gehouden is de kosten te voldoen ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Dit betekent dat de veroorzaker van een ongeval naast schadeloosstelling van het slachtoffer ook de kosten moet betalen voor het vaststellen van de aansprakelijkheid én voor het vaststellen van de schade.

Indien duidelijk is dat het slachtoffer schade heeft gelden door toedoen van een ander, komen dus ook de kosten van de advocaat voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van de door de advocaat in te schakelen deskundigen, waaronder de medisch adviseur en behandelaars van het slachtoffer, moeten door de veroorzaker worden betaald.

Kort en goed hoeft het slachtoffer dus niet zelf op te draaien voor de advocaatkosten en overige kosten, indien en voor zover vaststaat dat de schade is veroorzaakt door een ander. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, zal de advocaat de rekening van de gemaakte kosten rechtstreeks naar de aansprakelijke partij dan wel diens verzekeraar sturen.

De plicht tot voldoening van de kosten door de aansprakelijke partij (dan wel diens verzekeraar) is helaas niet onbegrensd. De wetgever hanteert de zogeheten dubbele redelijkheidstoets. Dit betekent dat zowel het maken van kosten redelijk moet zijn en dat ook de hoogte van deze kosten redelijk moet zijn. De praktijk leert dat deze dubbele redelijkheidstoets weliswaar discussie oplevert tussen de advocaat en de verzekeraar maar dat dit uiteindelijk in goed overleg wordt afgewikkeld. Daardoor heeft het slachtoffer in nagenoeg de meeste gevallen geen kosten aan de afwikkeling van zijn schade.

Bent u ook geconfronteerd met een ongeval door toedoen van een ander, neem dan contact met mij op. Dan kunnen we bezien of de kosten ook in uw geval op de veroorzaker kunnen worden verhaald.

Eric-Jan Krijgsman is gespecialiseerd in letselschade en staat met name slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen bij.