Uitdraai van een Airbnb-account

Anne Vokurka-Viruly

Belang van de verhuurder bij een uitdraai
Huurders van woonruimte is het geregeld verboden te Airbnb’en. Doen ze dat toch, dan kan dat tot beëindiging van het huurcontract leiden. Zie daarvoor deel 2 van mijn blog. De verhuurder kan ook aanspraak maken op het ontvangen van de Airbnb-inkomsten van de huurder. Ook daar schreef ik eerder een blog over (deel 1). In beide gevallen zou het de verhuurder enorm helpen een uitdraai van het Airbnb-account van de huurder te ontvangen. Uit dit account volgt immers dát, en hoe vaak, Airbnb’ers in de woning verbleven. Ook blijkt uit het account precies wat de hoogte van de Airbnb-inkomsten was waar de verhuurder aanspraak op maakt.

Airbnb-account in principe privé
Het Airbnb-account van de huurder is in principe privé. Ook tijdens een rechtszaak over Airbnb-inkomsten mag de huurder deze kaarten tegen de borst houden. Men moet de rechter weliswaar de waarheid vertellen, maar er bestaat geen algemene verplichting om onvrijwillig aan een rechter alle beschikbare informatie prijs te geven.

De route van 843a
Het procesrecht heeft echter een specifieke bepaling die de verhuurder kan ondersteunen: artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering. Als een partij bekend is met het bestaan van een (eventueel digitaal) schriftelijk stuk maar dit stuk zelf niet bezit, kan dat in een procedure bij de andere partij worden opgevraagd. Een uitdraai van een Airbnb-account zou zo’n stuk kunnen zijn. De huurder kan dan door de rechter verplicht worden de uitdraai (of screenshots) van het account beschikbaar te stellen.

Verzoek dient voldoende ‘bepaald’ te zijn
843a-verzoeken mogen volgens de wet alleen zien op “bepaalde bescheiden”. Men moet dus heel exact omschrijven waar het verzoek op ziet; een carte blanche of fishing expedition is niet toegestaan. Zo werd – ter illustratie – een verzoek om alle stukken van welke aard ook verband houdend met een bedrijfsovername niet toegewezen (zie hier). Alle tussen 2012 en 2018 verzonden facturen en bankafschriften van een eenmanszaak, kon weer wel (zie hier). Het verzoek om een uitdraai of screenshots van een specifiek Airbnb-account is naar mijn inschatting voldoende afgebakend. Daarnaast kwalificeren screenshots sinds 2002 ook als “bescheiden”. Al met al kunnen verhuurders deze route dus zeker proberen.

Kans van slagen?
Sinds de eerdergenoemde wetswijziging in 2002 kan de rechter het verzoek onder meer afwijzen als deze route niet perse nodig is. Formeel gezegd, als de behoorlijke rechtspleging al anderszins gewaarborgd is. In het geval van een Airbnb-account zou de rechter kunnen oordelen dat het openbare gedeelte van het profiel al voldoende helder is. Op het openbare gedeelte is immers al te zien wat de huurprijs van de woning is, de zichtbare recensies geven vervolgens een indicatie van het aantal verhuringen. Afwijzing van het verzoek is ook op andere manieren te bereiken; dat voert voor deze column echter te ver.

Overweegt u een 843a-verzoek in te dienen? Of wenst u zich tegen toewijzing van een 843a-verzoek te verweren? Anne Vokurka-Viruly staat u daar graag in bij.